Veleposlaništvo RS Canberra /Slovenija /Slovenija v Svetu ZN za človekove pravice /

Slovenija članica Sveta Združenih narodov za človekove pravice

Slovenija je v obdobju med 2015 do 2018 članica Sveta za človekove pravice (SČP), posebnega telesa združenih narodov, ki posebno pozornost posveča implementaciji človekovih pravic po svetu.

Slovenija od same ustanovitve dalje leta 2018  podpira delo in cilje SČP, in pred nedavnim je tudi predlagala, da Stalno predstavništvo RS pri SČP v letu 2018 predseduje Svetu.

Povezave:

Slovenija v Svetu ZN za človekove pravice

Projekt "Naše pravice"

Pravice otrok so pomemben del  sistema promocije in varstva  univerzalnih in nedeljivih človekovih pravic. Konvencijo Združenih narodov o pravicah otrok so ratificirale skoraj vse države  članice OZN  in v tem mednarodno pravnem instrumentu otroci  niso obravnavani le kot objekti, pač pa  so otroci nosilci človekovih pravic.

V vsakem okolju   je otrokom  potrebno omogočiti  izobraževanje o človekovih pravicah in  jim omogočiti, da so vključeni v proces krepitve svojega položaja, kar lahko prispeva k njihovemu  zdravemu razvoju, medsebojnemu spoštovanju in tudi k dolgoročnemu preventivnemu delovanju. Tisti, ki poznajo svoje pravice in spoštujejo pravice drugih, bodo bolj verjetno  odgovorno iskali  in našli miroljubne načine za naslavljanje  družbenih izzivov.

Opolnomočenje otrok je tudi ena od ključnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju človekovih pravic. Izobraževanje za človekove pravice in medsebojno spoštovanje prispevata k oblikovanju družb, v katerih so strpnost, spoštovanje in nediskriminacija vrednote

Slovenija je od leta 2005 s projektom in učnimi gradivi ''Naše pravice'', ki so namenjeni otrokom  in temeljijo na Konvenciji  ZN o pravicah otrok, dejavno omogočila izobraževanje o otrokovih pravicah več kot 185.000 otrokom v 26 državah v Evropi, Aziji, na Bližnjem Vzhodu, Latinski Ameriki in v Afriki.

Slovenija je v obdobju med 2016 in 2018 tudi članica Sveta za človekove pravice, enega izmed teles  Združenih narodov, ki posebno pozornost posveča implementaciji človekovih pravic po svetu. Človekove pravice obravnavamo celovito, kar pomeni, da jih skupaj z varnostjo in razvojem štejemo za enega treh stebrov mednarodnega sožitja. Tudi  projekt "Naše pravice" predstavlja enega izmed zidakov v tem pomembnem procesu.

Več na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Podpora LGBTI skupnosti

Podpora pravicam LGBTI skupnosti ter zagotavljanje njihovega enakopravnega statusa v družbi sestavlja pomemben del slovenske zunanje politike ter njenih prizadevanj za uveljavljanje človekovih pravic po svetu. Pravice LGBTI oseb so del univerzalnih človekovih pravic in so vključene v univerzalno Deklaracijo o človekovih pravicah. Deklaracija posebej izpostavlja, da so vsi ljudje rojeni enakopravni v svojem dostojanstvu in v svojih pravicah.

Julija 2016 se je Slovenija priključila Koaliciji za enake pravice, ki je bila na pobudo Nizozemske in Urugvaja ustanovljena v Montevideu julija 2016  v okvriu Globalne konference o človekovih pravicah.

Dne 24. 2. 2017 se je začel uporabljati Zakon o partnerski zvezi  (Uradni list RS, 33/16; v
nadaljnjem besedilu: ZPZ), ki ureja sklenjeno partnersko zvezo (v nadaljnjem besedilu:
partnerska zveza), nesklenjeno partnersko zvezo in napotuje na smiselno uporabo določb
zakona, ki ureja zakonsko zvezo (1. člen ZPZ). To lahko skleneta dve osebi različnega spola.

Po 2. členu ZPZ je partnerska zveza življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere
sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ZPZ. Taka zveza ima na vseh pravnih področjih
enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen če ZPZ določa drugače. Partnerja
oziroma partnerki partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka. Partnerja partnerske zveze tudi nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

V Sloveniji torej od 24. 2. 2017 sklepamo zakonske zveze med osebama različnega spola in partnerske zveze med osebama istega spola.

V Upravni enoti Maribor je bila  25. 2. 2017 sklenjena prva partnerska zveza

SiQRD http://www.ljudmila.org/siqrd/zgodovina/

LEGEBITRA http://www.legebitra.si/

Mesto Ljubljana aktivno podpira LGBT skupnost
Mavrična Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/85114/detail.html

 

 

Aktivnosti v Avstraliji

"Naše pravice" v Avstraliji

 

 

 

 

 

 Slovenija na multikulturnem festivalu v Canberri 18. februarja 2017 

 Harmony Day - Veleposlaništvo na osnovni šoli Hughes

 

Mardi Gras : Creating equality/Ustvarjanje enakopravnosti

EU veleposlaniki v AU skupaj z Norveško združeni v podpori letošnjemu Mardi Gras v Sydneyu

 

Pred odhodom na Mardi Gras

Intervju za radio 2XX FM

Ustvarjalna faza

 

 

Mardi Gras, Sydney, 4.  marec 2017

 Povezava na NOVICO.

 

 

Veselo praznovanje ob mednarodnem dnevu žena
https://www.internationalwomensday.com/
http://www.heforshe.org/en